Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 3
PARSİYEL LABİRİNTEKTOMİ PETROZ APİSEKTOMİ TRANSPETROZAL GİRİŞİM: BİR ANATOMİK ÇALIŞMA
Emel AVCI
The Harvey H. Ammerman Neurosurgical Laboratory Department of Neurosurgery George Washington University 2150 Pennsylvania Avenue NW Washington USA

Özet

Petroklival bölge kafa tabanı cerrahisinde mortalite ve morbidite oranı en yüksek olan bölgelerden birtanesidir. Transpetrozal girişimler bu bölgeye ulaşmak işin uygulanan kafa tabanı yaklaşımlarından olup parsiyel labirintektomi petroz apisektomi bu girişimlerden bir tanesidir. Bu yaklaşımda superior ve posterior semisirküler kanalların alınması ve petroz apeksin dirillenmesi ile klivus 2/3 üst bölümünde yerleşmiş vasküler ve tümöral lezyonlara daha az beyin retraksiyonu ile ulaşılabilirken işitmenin korunması da mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada10 kadavra spesmeni üzerinde parsiyel labirintektomi petroz apisektomi girişimi uygulanmış olup bu yaklaşımdaki önemli cerrahi teknik noktalara dikkat çekilmiştir. Ayrıca petroklival bölgede mikroskop ile beraber endoskop kullanımının üstünlükleri incelenmiş olup bu bölgede değişik dereceli endoskopların kullanılması ile aynı taraf juguler fora men ve hipoglossal kanala, karşı taraf sinir ve damar yapılarına daha rahat ulaşıldığı gösterilmiştir.