Türk Nöroşirürji Dergisi 2005 , Vol 15 , Num 1
Foramen Magnum Tümörlerinde Cerrahi Strateji
Funda BATAY1, Hakan YAKUPOĞLU1, Aykan ULUS1, Haluk DEDA2
1Deda-Bayındır Nörolojik Bilimler Merkezi, Ankara
2Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji AD, Ankara

Özet

AMAÇ: Foramen magnum tümörleri bu bölgede çok sayıda hayati değerdeki damar ve sinir yapılarının yerleşimi nedeniyle tedavileri oldukça fazla tartışılan tümörlerdir. Bu yapılar, foramen magnum tümörlerine uygun cerrahi yaklaşım seçiminde mutlaka gözönünde bulundurulmalıdır.

MATERYAL VE METHOD: Bu çalışmada foramen magnum tümörleri ile ilgili deneyimlerimiz aktarılarak 3 ayrı olgunun farklı cerrahi yaklaşımları tartışılmıştır.

Foramen magnumun ön yüzüne ve lateraline yerleşen tümörlerde median suboksipital yaklaşım sıklıkla yetersiz kalmaktadır. Tümörün patolojisine, yerleşimine ve yayılım şekline bağlı olarak vertebral arterin mobilizasyonu yada kondil reseksiyonu gerekebilmektedir. Tümörün kondili invaze ettiği ya da kondilin büyük kısmının rezeke edildiği durumlarda oksipito-servikal instabilite olmakta ve füzyon gerekmektedir.

SONUÇ: Ameliyat öncesi yapılan dikkatli ve detaylı bir değerlendirme sonrasında karar verilen uygun cerrahi yaklaşım ile foramen magnum tümörleri iyi cerrahi sonuçlar ile radikal olarak çıkarılabilir.