Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 3
NERVUS ABDUCENS'İN PETROKLİVAL BÖLGEDE SEYİR VARYASYONLARI: ANATOMİK KADAVRA ÇALIŞMASI
M. Faik ÖZVEREN1, Murat TİFTİKÇİ1, İbrahim TEKDEMİR3, Bengü ÇOBANOĞLU2, Fatih S. EROL1, Alaittin ELHAN3, Haluk DEDA4
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji, A.B.D., Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji, A.B.D., Elazığ
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi A.B.D., Ankara
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Nöroşirürji A.B.D., Ankara

Özet

N. abducens beyin sapı ile lateral rektus kası arasındaki seyrinde genellikle tek bir sinir gövdesi halinde ilerlerken bazen iki dala ayrılabilmektedir. Üç kadavrada çift seyrettiği tespit edilen n. abducens mikroanatomik disseksiyonla incelendi. Çift n. abducens varyasyonu iki kadavrada tek (sağ) tarafta, bir kadavrada iki (sağ ve sol) tarafta mevcuttu. Çift altıncı sinirlerin iki kadavrada beyin sapından tek bir gövde olarak çıkıp subaraknoid mesafede iki dala ayrıldığı, ve kavernöz sinüs içinde tekrar birleşip lateral rektus kasına yine tek bir gövde halinde girdiği gözlendi. Üçüncü kadavrada her iki tarafın çift n. abducens dallarının pontomedüller sulkustan ayrı ayrı çıkıp kavernöz sinüs'te birleşerek lateral rektus kasına tek bir gövde halinde girdiği izlendi. Üç kadavrada da her iki dalın petrosfenoidal ligament'in altından geçtiği saptandı. Kadavraların hepsinde her iki dalın, petroklival bölgedeki dural giriş deliği ile arteria karotis interna'nm kavernöz segmentinin lateral duvarı arasındaki mesafede sırasıyla içte araknoid membran, dışta dura mater ile sarılı olduğu görüldü, ve bu bulgu bir kadavrada alınan histolojik kesitlerle doğrulandı. Çift n. abducens varyasyonunun bilinmesi, petroklival ve kavernöz sinüs bölgelerini ilgilendiren girişimler sırasında n. abducens'e ait komplikasyon gelişiminin önlenmesi açısından önemlidir.