Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 3
TORAKAL-LOMBER TÜBERKÜLOZ SPONDİLİT TEDAVİSİNDE PRİMER REKONSTRÜKSİYON
Metin TUNA, Tahsin ERMAN, A İskender GÖÇER, Faruk İLDAN, Erdal ÇETİNALP
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Adana

Özet

Tüberküloz spondilit olgularında amaç; infeksiyonun eradikasyonu, spinal defomitenin ve nörolojik defisitin önlenmesi veya tedavisidir. Tedavi seçeneklerinde kemoterapi, immobilizasyon, debridman, radikal rezeksiyon, greft ve spinal fiksasyon uygulanması gibi çeşitli yöntemler veya bunların kombinasyonu uygulanmaktadır. Bu çalışmada kliniğimizde torakallomber tüberküloz spondilit tanısı koyulan 6 olguya uygulanan radikal korpektomi-debridman, interkorporal allogreft ve anterior fiksasyondan oluşan primer vertebral rekonstrüksiyon tedavisinin retrospektif analizi yapıldı. Olguların hepsinde allogreft ile etkin solid füzyon sağlandı, bel veya sırt ağrısının tamamen iyileştiği saptandı, antitüberküloz kemoterapi kesildikden soma rekürrent infeksiyonun klinik ve radyolojik bulgularına rastlanmadı, enstrüman yetmezliği veya enstrümana bağlı komplikasyon görülmedi. Radyolojik kontrollerde olguların sadece ikisinde ortalama 5° redüksiyon kaybı saptandı. Beş (% 83) olgunun nörolojik fonksiyonlarında ortalama 1.5 puanlık iyileşme saptanırken diğer olgunun nörolojik defisitinde bir değişiklik görülmedi. Sonuç olarak torakal-lomber spinal vertebralarda lokalize tüberküloz infeksiyonun eradikasyonu, interkorporal allogreft ile füzyonun sağlanması aynı zamanda bu süreçde oluşabilecek redüksiyon kaybının önlenmesi ve nörolojik fonksiyonların korunması veya tedavisi için primer vertebral rekonstrüksiyon ve antitüberküloz kemoterapi uygulaması etkili bir yardımcı metoddur.