Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 1
YETİŞKİNLERDE EPİLEPSİ CERRAHİSİ (1): CERRAHİ ÖNCESİ İNCELEMELER
Erhan BİLİR
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Beşevler, Ankara

Özet

Amaç: İlaca dirençli epilepsilerin cerrahi tedavisi son 15 yılda hızla gelişmiştir. Cerrahi tedavinin başarısında dikkatli hasta seçimi önemli olduğundan, cerrahi öncesi incelemelerde önce hastanın bir cerrahi adayı olup olmadığı belirlenir. Bundan soma temel amaç hastanın tekrarlayan nöbetlerinden sorumlu nöbet başlangıç alanının saptanmasıdır.

Yöntem: incelemeler multidisipliner bir ekiple yürütülür.

Sonuç: Video/EEG monitorizasyonunun keşfi, yapısal ve fonksiyonel görüntülemede gelişmeler ve invaziv elektrodların yerleştirilmesindeki teknik ilerlemeler, epilepsi cerrahisini daha güvenli ve daha etkin hale getirmiştir.