Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 1
GAMMA-KNİFE IŞIN UYGULANAN HİPOFİZ ADENOMU OLGULARININ RADYOLOJİK VE ENDOKRİNOLOJİK SONUÇLARININ BİRİNCİ YIL ANALİZİ
Türker KILIÇ1, Aşkın ŞEKER1, Selçuk PEKER1, Meriç ŞENGÖZ2, Oğuzhan DEYNELİ3, Sema AKALIN3, M. Necmettin PAMİR4
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji, Anabilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İstanbul
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
4Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Özet

Amaç: Gamma-Knife Işın cerrahisinin özellikle kalıntı ve nüks hipofiz adenomlarının tedavisinde giderek artan bir sıklıkla alternatif bir tedavi seçeneği olduğu görülmektedir. Bu çalışmada hipofiz adenomlarında gamma-knife tedavisinin birinci yıl sonuçları sunulacaktır.

Materyal-Metod: Marmara Üniversitesi Gamma Knife Ünitesinde Ocak 1997- Ocak 2000 tarihleri arasında tedavi gören 82 hipofiz tümörü olgusu içinde takip süresi 1 yılı geçen 39 olgunun analizi yapılmıştır. Tüm olgular Gamma-Knife işlemi öncesinde ve 3 aylık periodlarla MRI, görme alanı ve kan hormon tetkikleri ile izlenmişlerdir. Bu rapor, sürmekte olan bu prospektif klinik analizin ilk sonuçlarını değerlendirmektedir.

Bulgular: Bir olgu hariç tüm vakalarda (% 98) tümör büyüme kontrolü sağlanmıştır. Endokrinolojik kontrol, birinci yılın sonunda, prolaktinoma olgularında % 66, GH adenomlarında %87, ACTH adenomlarında ise %50 dir. Kalıcı nitelikli radyasyona bağlı radyolojik değişiklik ya da klinik nörolojik bozulma saptanmamıştır. Kavernöz sinüse infiltre adenomu olan bir hastada steroide yanıt veren geçici III. sinir paralizisi saptanmıştır.

Sonuç: İzlem süresinin henüz uzun dönemli olmaması sonuçların güvenilirliğini azaltmakla birlikte, bu ilk değerlendirme, Gamma Knife tedavisinin kalıntı ve nüks hipofiz tümörlerinde anatomik büyümeyi ve biyokimyasal kontrolü sağlamada etkili bir tedavi yöntem olabileceğini göstermektedir.