Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 1
TİROFİBAN'İN GEÇİCİ BEYİN İSKEMİSİ YAPILMIŞ RATLARDAKİ NÖROPROTEKTİF ETKİSİNİN İNCELENMESİ: ÖN ÇALIŞMA SONUÇLARI
Alper KARAOĞLAN1, Murat H. UÇANKALE1, Şeref BARUT1, Hafize UZUN2, Ahmet BELCE2, Ahmet ÇOLAK1
1Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya ABD, İstanbul

Özet

Amaç: Bu deneysel çalışmada bir antiplatelet ajan olup Platelet Glikoprotein (GP) IIb/IIIa reseptör antagonisti olarak etki eden tirofibanın ratlarda oluşturulan geçici serebral iskemi modelindeki nöroprotektif etkinliği incelenmiştir.

Yöntemler: Deneyler, sham-operated kontrol, iskemi ve tedavi grubu olmak üzere 3 gruba ayrılan 24 adet wistar albino ratta yapılmıştır. Geçici serebral iskemi, bilateral carotis communis arterlerin 10 dakika süreyle oklüzyonu ile oluşturulmuştur. Tedavi grubundaki deneklere iskemi sonrasında İV 0,4 µgr/kg/ dakika dozunda 30 dakika süreyle infüzyon şeklinde tirofiban verilmiştir. Denekler iskemiden 3 saat sonra sakrifiye edilerek beyin dokuları çıkarılmıştır. İskeminin etkileri ve tirofiban tedavisinin etkinliği biyokimyasal parametrelerle (doku lipid peroksidasyonu-malondialdehit (MDA), nitrik oksit (NO), superoksit dismutaz (SOD) ve ATP düzeyleri ile) incelenmiştir.

Bulgular: Ortalama doku lipit peroksidasyon düzeyleri, 1. grupta 129,12 ± 2,69, iskemi grubunda 233,00 ± 3,25 ve tirofiban tedavi grubunda ise 163,62 ± 3,96 nmol/ gr yaş doku idi. Ortalama doku NO düzeyleri ise 1. grupta 0,51 ± 0,02, iskemi grubunda 0,73 ± 0,02 ve tedavi grubunda 0,58 ± 0,02 µmol / mg olarak ölçüldü. Bir başka değişle doku lipit peroksidasyon ve NO düzeyleri tirofiban tedavisi ile istatiksel olarak ileri derecede anlamlı bir şekilde düşmüştür (p<0,0001). Doku SOD düzeyleri ise kontrol grubunda ortalama 11,20 ± 0,25 U/mgr protein iken, tedavi grubunda 12,57 ± 0,19 U/mgr protein idi.

Doku ATP ortalama düzeyleri iskemi grubunda 65,97 ± 12,25 nmollgr yas doku, tedavi grubunda ise 125,83 ± 16,40 nmol/ gr yas doku idi.

Sonuç: İskemi ile düsmüs olan doku SOD ve ATP düzeyleri tirofiban tedavisi ile anlamlı bir şekilde yükselmisti (p<0,00l). Tüm bu bulgular, iskemi sonrası hemen başlanan tirofibanin akut serebral iskemi tedavisinde potansiyel rolü olabileceğini ve alternatif tedavi yaklaşımı oluşturabileceğini göstermektedir.