Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 1
NÖRO-ONKOLOJİK CERRAHİDE NELER ÖĞRENİLMELİ?
Nezih OKTAR
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nörolojik Cerrahi ABD, İzmir

Özet

Uzmanlık için eğitim sürecinde nöro-onkolojik bilgi ve becerilerin kazanılması tüm uzmanlık öğrenciliği (asistanlık) yıllarını kapsamalıdır. Nöro-onkolojik cerrahi hedefleri ve beceriye bağlı bilgi hedefleri Amerikan CNS eğitim komisyonunca hazırlanan raporda bazı modifikasyonlar yapılarak sunulmaktadır.