Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 2
GAMMA- KNİFE İLE TEDAVİ EDİLMİŞ ARTERİO- VENÖZ MALFORMASYON OLGULARININ İKİNCİ YIL SONUÇLARI
Türker KILIÇ1, Selçuk PEKER1, Deniz KONYA1, Feyyaz BALTACIOĞLU3, Meriç ŞENGÖZ2, M, Necmettin PAMİR1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji, Anabilim Dalı İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi, Anabilim Dalı İstanbul
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji, Anabilim Dalı İstanbul

Özet

Amaç: Gamma-Knife Işın Cerrahisi, arteriovenöz malformasyon tedavisinde, mikronöroşirürjikal girişime ve embolizasyona seçenek olarak, özellikle nidus çapı 40 mm'den az lezyonların tedavisinde, giderek artan bir yaygınlıkta kullanılmaktadır. Genel anestezi ve cerrahi müdahale gerektirmeyen bu yöntem, latent iyileşme döneminde damarda endotel proliferasyonu ile damar lümeninin tıkanması ve malformasyonun dolaşım dışı bırakılması ile etki gösterir. Bu çalışmanın amacı ikinci sene kontrolleri tamamlanan ilk 126 olguda Gamma-Knife tedavisinin etkinlik derecesini araştırmaktır.

Yöntemler: Bu prospektif klinik çalışmada Marmara Üniversitesi Gamma-Knife Ünitesinde, radyocerrahi uygulanan AVM olgularından 2 yıllık anjiografik kontrolü bulunan ilk 126'sının klinik ve nöroradyolojik sonuçları sunulmuştur.

Bulgular: 126 Olgunun 120' sinde (%95) AVM nidus boyutlarında azalma görülmüştür. AVM nidus boyutunda görülen değişiklik, 126 AVM olgusunun 103'ünde (%86) tam kapanma, 15'inde (%6) nidus hacminde %50-80 küçülme, 2'sinde (%1.6) ise yalnızca direne eden ven olarak saptanmıştır. Olguların 6'sında (%5) AVM nidus boyutunda değişiklik görülmemiştir. En az iki senelik izlemi olan 126 AVM olgusunun sonuçlarına göre, uygun olgu seçimi yapıldığında, GK'a bağlı komplikasyonlar ve GK sonrası latent dönemde kanama olasılığının toplamı tüm lokalizasyonlar göz önüne alındığında %7, mortalite oranı ise %0.8 olarak gerçekleşmiştir.

Sonuç: GK'a uygun geometrik özelliklere sahip AVM'lerin tedavisi planlanırken %7 komplikasyon ve % 1 mortalite oranları referans kabul edilmeli ve bu rakamların altında bir cerrahi komplikasyon oranı öngörüldüğünde mikrocerrahi seçilmelidir.