Türk Nöroşirürji Dergisi 2005 , Vol 15 , Num 1
Peroneal Sinir Basısına Neden Olan Venöz Anevrizma: Olgu Sunumu
Deniz BELEN, Mehmet SORAR, Serkan ŞİMŞEK
SSK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Ankara

Özet

AMAÇ: Peroneal sinir lezyonuna neden olan venöz anevrizmalı bir olgu sunulmuştur. Bugüne kadar literatürde bildirilen tüm olgular üst ekstremite lokalizasyonlu olduğundan sunulan olgu alt ekstremite yerleşimli periferik nöropatisi olan ilk olgu olmaktadır.

METOD: Bir yıllık sol ayakta kuvvet azlığı ve uyuşma yakınması olan ve sonunda düşük ayak gelişen, 3 yıl önce trafik kazası öyküsü veren 43 yaşındaki erkek hastanın yapılan incelemelerinde fibula başı seviyesinde peroneal sinir lezyonu tespit edildi. Cerrahisi sırasında popliteal fossa içinde popliteal venden köken alan peroneal ve tibial sinirlere bası yapan anevrizmatik dilatasyon saptandı. Lezyonun çıkarılması ile hastanın semptomları aylar içinde düzeldi.

SONUÇ: Periferik sinir lezyonu olan ve travma öyküsü veren, birlikte ayrıca ciltaltı yumuşak doku kitlesi bulunan hastalarda ayırıcı tanıda venöz anevrizma da düşünülmelidir. Tanıda dupleks ultrasonografi basit ve güvenli bir yöntem olarak kullanılabilir.