Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 2
İKİ ÇOCUK OLGUDA ANAEROB BEYİN ABSESİ
Nurullah YÜCEER1, Mine YÜCESOY2, Tansu MERTOL1, M. Nuri ARDA1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji, Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, Anabilim Dalı, İzmir

Özet

Bu çalışmada birisi mastoidit diğeri de kafa travması ve menenjit hikayesi olan iki çocuk olguda anaerob beyin abseleri tanımlanmaktadır. İlk olgu onüç yaşında bir erkek hasta olup, bir haftadır ateş, baş ağrısı, bulantı ve kusmadan şikayetçiydi. Hastanın manyetik rezonans görüntüleme tetkiki sol temporal lobda çevresel kontrastlanan bir lezyonu gösterdi. Beş yaşındaki ikinci hasta ise üç gündür mevcut olan ateş, baş ağrısı, bulantı ve kusmadan şikayetçiydi. Olgunun bilgisayarlı tomografi incelemesi sağ irontalde çevresel kontrastlanan bir lezyonu gösterdi. İki çocuk olgunun da tedavisinde abse drenajı ile antimikrobiyal tedavi yapıldı. İlk olgunun aerob kültüründe Proteus vulgaris, anaerob kültüründe Bacleroides uniformis etken olarak saptanırken, ikinci olgunun anaerob kültüründe Prevolella oris üredi. Bu olgunun aerob kültüründe ise üreme saptanmadı. Olgularımızın sırasıyla 6. ve 8. ayda yapılan kontrollerinde nörolojik defisit ve nöroradyolojik patoloji saptanmadı.