Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 3
SEREBELLAR METASTATİK TÜMÖRLERİN CERRAHİ REZEKSİYONUNDA İNTRAOPERATİF ULTRASONOGRAFİ KULLANILMASI
Cengiz ÇOKLUK, Alparslan ŞENEL, Ömer İYİGÜN, Arif ÖNDER, Cemil RAKUNT, Fahrettin ÇELİK
Ondokuzmayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Samsun

Özet

Amaç: Bu prospektif klinik çalışmanın amacı intraoperatif ultrasonografik incelemenin serebellar matastatik tümörlerin cerrahi rezeksiyonları sırasındaki yararlarını araştırmak ve bu tipteki lezyonların ultrasonografik görünüm özelliklerini tanımlamaktır.

Yöntemler: 10 olguyu içeren intraoperatif ultrasonografi (İOUSG) verileri lokalizasyon parenkimal görünüm özellikleri ve peritümöral doku değişikliklerine göre gruplandırılarak incelenmiştir.

Bulgular: Metastatik lezyonların primer kaynakları akciğer (%60), meme (%20), gastrointestinal sistem (%10) ve genitoüriner sistem (% 10)' dir. Ultrasonografik incelemede solid (%10), kistik (%20) ve nekrotik (%70) lezyonlar kolaylıkla saptandılar.

Sonuç: Ultrasonografi tümör sınırları, parankim özellikleri, perilezyonel görünüm, lezyonun serebellar yüzeyden olan derinliği, iki boyutlu uzanımları ve tümör rezeksiyonunun etkinliğini tanımlayabilmektedir.

Biz intraoperatif ultrasonografi uygulamasının serebellar metastatik tümör rezeksiyonu sırasında kullanılmasının yararlı olacağını düşünmekteyiz.