Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 3
BİLATERAL PARKİNSON TREMORUNUN BİLATERAL KÜÇÜK TALAMOTOMİ İLE TEDAVİSİ
Cevdet YAVUZ1, Haşmet A. HANAĞASI2, Hüseyin A. ŞAHİN2, Murat EMRE2, Orhan BARLAS1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroşirürji AD, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, İstanbul

Özet

Amaç: Medikal tedaviye dirençli Parkinson hastalığındaki tremorun tedavisinde talamotomi etkin bir tedavi yöntemidir. Ancak bilateral talamotomi operasyonunun başta dizartri olmak Üzere bazı komplikasyonlara yol açtığı bilinmektedir. Bu bilgi eskiden yapılan bilateral büyük talamotomi ameliyatlarından gelmektedir. Bu çalışmada ise bilateral küçük talamotomi uygulanması sonrası görülen komplikasyonlar ve elde edilen sonuçlar araştırıldı.

Hastalar ve Yöntem: Uygun dozlardaki medikal tedaviye rağmen günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayıcı Parkinson tremoru olan 9 hastaya (6 erkek, 3 kadın) mevcut literatürde belirtilenin aksine, olası komplikasyonlardan kaçınmak için stereotaksi yöntemiyle ventralis intermedius (VİM) nükleusa bilateral küçük talamotomi yapıldı.

Bulgular: Cerrahi sonrası hastaların beşinde tremor iki yanlı tamamen ortadan kalktı. Üç hastada bir beden yarısında belirgin, karşı beden yarısında kısmi yararlanma görüldü. Bir hastada bir beden yarısında belirgin düzelme görülürken karşı beden yarısındaki yakınmalarında değişiklik olmadı. Ortalama Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği tremor skoru (madde 20,21) 6,8±0,9' dan U ± l' e (p<0.000l) geriledi. Bilateral küçük talamotomi yapılan 5 olguda dizartri (3 olgu çok hafif, 2 olgu ciddi), 2 olguda geçici somnolans, bir olguda hafif yutma güçlüğü, bir olguda yürüme güçlüğü komplikasyonlarından biri veya birkaçı birlikte gelişti.

Sonuç: Çalışmamıza göre medikal tedaviye dirençli Parkinson tremorunun tedavisinde küçük VİM talamotomi etkin yarar sağlamaktadır. Ancak komplikasyon oranı küçük lezyonlara rağmen yüksek olduğundan seçilmiş vakalara dikkatle uygulanmalıdır.