Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 3
TRAVMATİK EKSTRAAKSİYEL HEMATOMA BAĞLI DURAL SİNÜS TROMBOZU: OLGU SUNUMU
Cevdet YAVUZ1, Altay SENCER1, Serra SENCER2, Talat KIRIŞ1
1İstanbul Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D, İstanbul
2İstanbul Tıp Fakültesi, Radiodiagnostik A.D, İstanbul

Özet

Amaç: Dural sinüs oklüzyonu infeksiyon, cerrahi, hiperkoagülabilite veya tümör basısına bağlı gelişebilir. Daha önce literatürde çocuklarda kapalı kafa travmasına bağlı sinüs trombozu bildirilmiş olmasına karşın, travmatik ekstra-aksiyel kanama basısına bağlı sinüs oklüzyonu çok nadirdir.

Olgu Sunumu: Bu çalışmada, bilinci kapalı bulunarak birimimize getirilen ve görüntülerne çalışmalarında ince temporooksipital epidmal hematom ve komşu distal transvers ve sigmoid sinüslerde tromboz saptanan 22 yaşındaki olgu bildirilmektedir. Hasta konservatif olarak takip edilmiş ve epidural hematomun rezorpsiyonunu takiben tıkalı sinüsler rekanalize olmuştur.

Sonuç: Bu sunumda sinüs oklüzyonu etyolojisinde nadir bir sebep bildirilmiştir.