Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 3
SPİNAL TÜMÖR CERRAHİSİNDEN SONRA GELİŞEN ÜÇ KOMPARTMANLI PSÖDOMENİNGOSEL: OLGU SUNUMU
Ali İhsan ÖKTEN1, Yurdal GEZERCAN1, Rüçhan ERGÜN2
1Numune Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Adana
2Numune Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Ankara

Özet

Psödomeningosel, doğumsal, laminektomi veya travma sonrası beyin omurilik sıvısının dura veya araknoid yırtığı boyunca ekstradural mesafede birikmesi sonucu gelişen bir yalancı kesedir. Tedavisi dura açıklığının doğrudan tamiridir. Bu yazıda spinal tümör nedeniyle ameliyat edilen ancak iki ay sonra üç kompartmanlı psödomeningosel gelişen ve cerrahi olarak tedavi edilen bir olgu sunulmuştur. Olgumuz spinal tümör cerrahisi sonrasında ve üç kompartmanlı olması nedeniyle literatürdeki ilk olgudur.