Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 1
TÜMÖR-METASTAZ İLİŞKİSİ; 154 PEDİATRİK SOLİD MALİGN TÜMÖR OLGUSUNUN ANALİZİ
Erol TAŞDEMİROĞLU
SSK İstanbul Eğitim Hastanesi, Nöroşirürji Servisi, İstanbul

Özet

Malign tümör metastazlarının oluşmasıyla ile ilgili olarak iki teori ortaya atılmıştır. Bunlardan birisi Ewing'in "Mekanik Teorisi", diğeri ise Paget'in "Soil-Seed Teorisi" dir. Tümör-metastaz ilişkisini belirlemek amacıyla 1982-1994 yılları arasında UKMC (University of Kentucky Medical Center) de teşhis ve tedavi edilen 0-18 yaş arası 154 pediatrik solid malign tümör olgusu retrospektif olarak gözden geçirildi. Lösemi, lenfoma ve santral sinir sistemi tümörü olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Bu 154 olgunun takipleri sırasında 16 olguda akciğer metastazı saptanırken 7 olguda beyin metastazı tespit edildi. On altı akciğer metastazı olan olgudan yalnız ikisinde beyin metastazı saptanması ve 7 beyin metastazı olan olgulardan 5'inde akciğer metastazına rastlanmaması soil-seed teorisini destekler nitelikte bulunmuştur.