Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 1
ENDOSKOP YARDIMLI TÜMÖR CERRAHİSİ
Çetin EVLİYAOĞLU, Konuralp İLBAY, Savaş CEYLAN
Kocaeli Üniversitesi Tip Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Derince, Kocaeli

Özet

Amaç: Endoskop yardımlı mikroşirürjinin, intrakranial tümörlerin cerrahi tedavileri sırasında, girişimin yönlendirilmesi ve rezeksiyonun intraoperatif kontrolünde sağladığı yararlar ve avantajları tartışılmıştır.

Yöntemler: 1997-2001 yılları arasında mikroskop ve endoskopun kombine olarak kullanıldığı toplam 13 olguya endoskop yardımlı kranial tümör cerrahisi uygulanmıştır. Endoskop yardımlı cerrahide, üç olguda ipsilateral, 1 olguda transventriküler, 5 olguda transbazal ve 4 olguda intrakistik uygulama yapılmıştır.

Bulgular: Endoskop yardımlı intrakranial tümör cerrahisi uygulanan 13 olgunun 6'sı hipofiz adenomu, 4'ü kistik glial tümör, 2' si epidermoid tümör, l'i metastatik tümördü. Olguların hiçbirinde endoskopa bağlı ciddi bir komplikasyon görülmedi. Genel olarak endoskopide dar cerrahi koridor çalışma alanı olarak kullanılmış çevre yapılara ek travma yapılmamıştır.

Sonuç: Endoskop yardımlı mikroşirürjinin, minimal kraniotomi ile daha fazla retraksiyon veya dura, kemik ve beyin dokusu rezeksiyonuna ihtiyaç bırakmadan lezyonun ya da derin topografik yapıların mikroskopun bakış açısında direk olarak görülemeyen yerlerinin görülmesinde etkili olması nedeniyle tümör cerrahisinde destekleyici bir yöntem olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz.