Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 2
NÖROŞİRÜRJİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTALARDAN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR
Abdürrahim DERBENT1, Tayfun BALBASTI2, Nurcan ÖZDAMAR2, Dilek ÖZENÇ2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı

Özet

Amaç: Nozokomiyal infeksiyonlar önemli bir sorundur ve yüksek oranda mortalite ve morbidite ile sonuçlanmaktadır. Kliniklerin infeksiyon etkenleri ve oranları arasında, hasta gruplarından, klinik florasından ya da izlem ve tanı yöntemlerindeki değişikliklerden kaynaklanan farklılıklar olabilir. Kliniğimizdeki infeksiyon etkenlerini incelemeyi amaçladık.

Yöntemler: Çalışmamızda, nöroşirürji departmanımızda bir yıllık dönemde opere edilen, yoğun bakım izlemi sırasında lokal veya sistemik bulgulara eşlik eden kültür sonucuyla infeksiyon saptanan olgulardan elde edilen örnekleri retrospektif olarak inceledik.

Bulgular: İnfeksiyondan kuşkulanılmış 97 hastadan alınan örneklerin 162' sinde mikrobiyolojik üreme saptandığı görüldü. Kültürlerinde Candida albicans izole edilen hastaların yatış süresinin (45.14±31.90 gün), bakteriyel infeksiyon saptanan ve saptanmayan olgulara göre uzun olduğu tesbit edildi (p<0.05). İnfeksiyon belirlenen hastalardaki mortalitenin [15/97 (%15.5)] infekte olmayan hastalardaki mortaliteye [58/498 (%11,6)] oranla belirgin olarak fazla olduğu saptandı (p<0.05). Fatal seyreden infekte vakalardaki yaş ortalamasının (50.33±21.96 yıl) intfekte olup fatal olmayanlardakine göre (33.19±25.44 yıl) anlamlı olarak yüksek olduğu belirlendi (p<0.05).

Sonuç: Bu çalışmayla kliniğimize ait bir yıllık dönemdeki flora belirlendi. Ayrıca, nozokomiyal infeksiyonun mortaliteyi arttırabileceği ve infekte olmuş olgularda ileri yaşın mortaliteyi arttıran bir faktör olduğu kanısına varıldı.