Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 3
KANAMA KLİNİĞİ İLE KENDİNİ GÖSTEREN VE ANJİOGRAFİ İLE SAPTANAN İNTRAKRANYAL ANEVRİZMA VE AVM OLGULARININ İNCELENMESİ
Tayfun HAKAN1, Osman KIZILKILIÇ2, İbrahim ADALETLİ2, Naci KOÇER2, Civan IŞLAK2
1Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
2İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyodiagnostik ABD, Nöroradyoloji BD, İstanbul

Özet

Amaç: Kanama ile kendini belli eden intrakranyal anevrizmaların ve arteriyovenöz malformasyonların radyolojik inceleme ışığında cinsiyet, yaş, yerleşim, sayı, birlikte bulunma, grade ve eşlik eden özelliklerin saptanması.

Yöntemler: 1994-2000 yılları arasında spontan intraparankimal, intraventriküler ve / veya subaraknoid kanama sebebiyle dijital subtraksiyon anjiografi yapılan 761 olgu retrospektif olarak incelenmiştir. Anevrizmaların boyutlarının sınıflamasında Yaşargil sınıflaması, arteriyovenöz malformasyonların sınıflamasında Spetzler- Martin sınıflaması kullanılmıştır.

Bulgular: Yedi yüz altmış bir olgunun 683'ü anevrizma, 78'i AVM olgusudur. İntrakranyal anevrizma ve AVM'lere bağlı kanamalarda yaş ve cinse göre belirgin fark bulunmaktadır; anevrizmalar 5., Avm'lar ise 2. ve 3. dekatta pik yapmaktadırlar. Olguların yaşları 8-82 (ortalama 48.1) yaşlar arasında değişmektedir. Ortalama yaş anevrizmalarda 50.1, AVM'lerde 30.6 bulunmuştur. Kadın/erkek oranı anevrizmalarda 1.27/1 (383/300), AVM'lerde 1/1.29 (34/44) olmuştur. 683 anevrizma olgusunun 555'si (% 81.2) tekil 128'i (% 18.7) çoğul anevrizmadır ve 683 olguda toplam 844 anevrizma saptanmıştır. Bunların ,% 56.1'i bebek + küçük, %33.6'sı orta, % 7.7'si büyük ve % 2.6'sı de dev anevrizmadır. Anevrizmalar, % 92 oranında ön sistemde, en çok da anterior serebral arter kompleksinde yer almaktadır (% 36.5).

Spetzler sınıflamasına göre % 39.7 oranında Grade 3, % 1.3 oranında Grade 5 AVM görülmüştür. AVM'lerin yalnızca 3'ü serebellar yerleşimli, diğerleri supratentoriyal yerleşimlidir. Altı AVM olgusunda eşlik eden anevrizma ile 2 olguda venöz ektazi bulunmuştur.

Sonuç: Cinsiyet ve yaş açısından anevrizmal kanamalar ile arteriyovenöz malformasyona bağlı kanamalar arasında belirgin farklar bulunmaktadır. Anevrizma kanamaları kadınlarda, AVM kanamaları ise erkeklerde daha sıktır. Anevrizma kanamaları 5. dekatta pik yaparken, AVM kanamaları 2. ve 3. dekatlarda pik yapmaktadır. Anevrizmaların yarısından fazlasını bebek ve küçük anevrizmalar oluşturmaktadır.