Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 1
ANTERİOR KOMÜNİKAN ARTER ANEVRİZMASI İLE BİRLİKTE GÖRÜLEN KAROTİS-ANTERİOR SEREBRAL ARTER İNFRAOPTİK ANASTOMOZU: OLGU SUNUMU
Hamdi BEZİRCİOĞLU1, Mehmet ELÇİ1, Hasan Kamil SUCU1, Fazil GELAL2
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği
2Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği

Özet

Anterior serebral arterin proksimal kısmının infraoptik gidişi çok seyrek rastlanan bir anomalidir. Otuz dört yaşında erkek hasta subaraknoid kanamanın ikinci günü getirildi. Hafif ense sertliği dışında nörolojik bulguları normal bulundu. Anjiyografıde sağ internal karotis arterin düşük bifurkasyonlu olduğu, distal anterior serebral arterlerin sağ oftalmik arter düzeyinden çıkan anomalik Al tarafından doldurulduğu ve anterior komünikan arter anevrizması bulunduğu görüldü. Anevrizma klipe edildi. Ameliyat sonrası dönemde herhangi bir sorun gözlenmedi. Ameliyat sonrasında A1'in infraoptik gidişi manyetik rezonans anjiyografi ile gösterildi. Bu anomaliye eşlik eden anterior komünikan arter anevrizmalarının cerrahi başarısı için özenli bir anjiyografik incelemenin önemi vurgulandı.