Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 1
MİYELOMENİNGOSELLİ OLGULARDA NÖRAL DEFEKT ONARIMINDAN SONRA CİLT DEFEKTİERİNİN KAPATILMASI İÇİN KULLANILAN CERRAHİ TEKNİKLER
Ahmet TERZİOĞLU1, Nedim SARIFAKIOĞLU1, Ferruh BİNGÜL1, Yavuz ERDEM2, Levent ATEŞ1, Gürcan ASLAN1
1Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Ankara
2Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara

Özet

AMAÇ
Miyelomeningoselli olgularda nöral defekt onarımından sonra cilt defektlerinin kapatılması için kullanılan cerrahi yöntemler değerlendirildi.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya farklı flep yöntemleri ile onarım yapılan, geniş defekti bulunan miyelomeningoselli 11 bebek (5 kız, 6 erkek; yaş dağılımı 15-90 gün) alındı. Lezyon üç olguda torakolumbal, sekiz olguda lumbosakral yerleşimli idi. Olgular ortalama dokuz ay (dağılım 3-12 ay) süreyle izlendi.

BULGULAR
Cilt defektleri bir olguda iki taraflı rotasyon flebiyle, iki olguda iki taraflı latissimus dorsi kas-deri flebiyle, üç olguda iki taraflı reverse-split latissimus dorsi V- Y ilerletme kas-deri flebiyle, üç olguda iki taraflı W-rhomboid flebiyle, bir olguda primer onarım ve transpozisyon flebi aracılığıyla onarıldı. Olgulardan birisi primer kapatıldı. Özellikle geniş bir cilt defekti ve kifozu olan tüm olgularda kas-deri flebleriyle onarım tercih edildi. Hiçbir olguda komplikasyon görülmedi.

SONUÇ
Miyelomeningosel tedavisinde ilk adım nöral defekte yönelik cerrahi yaklaşımdır. Plastik cerrahinin ana amacı, miyelomeningosel defektini ve nöral yapıların üzerini iyi kanlanan ve dayanıklı bir doku ile örtmektir.