Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 1
TRİGEMİNAL NEVRALJİ TEDAVİSİNDE GAMMA KNİFE RADYOCERRAHİSİ
Selçuk PEKER1,3, Türker KILIÇ1,3, Meriç SENGÖZ2, M. Necmettin PAMİR1,3
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
3Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü

Özet

AMAÇ
Trigeminal nevralji tedavisinde gamma knife radyocerrahisinin etkinliği değerlendirildi.

ÇALIŞMA PLANI
Primer trigeminal nevralji nedeniyle II hasta (6 kadın, 5 erkek; ort. yaş 60; dağılım 25-82) gamma knife radyocerrahisi ile tedavi edildi. Trigeminal nevralji öykülerinin ortalama süresi 6.5 yıl (dağılım 2-13 yıl) idi. Yedi olguda ağrı sağ tarafta, dört olguda sol tarafta idi. İki hasta dışında, tüm hastalarda daha önce cerrahi ya da perkütan girişim (ort. 2.3 işlem; dağılım 1-5 işlem) uygulanmıştı. Tedavide en yüksek doz, dört olguda 75 Gy, yedi olguda 80 Gy şeklinde uygulandı. Hiçbir hastaya sonradan başka girişimsel yöntem uygulanmadı. Hastalar işlem öncesinde ve işlem sonrası altıncı haftada; daha sonra da üç, altı, dokuz ve 12. aylarda görsel analog skala ile değerlendirildi. Olguların izlem süresi ortalaması 18.1 ay (dağılım 3-41 ay) idi.

BULGULAR
On olguda (%90) ağrı düzeyinde azalma görüldü. Üç olguda ağrı yakınması kalmadı. Ağrı düzeyinde azalmanın ortaya çıkma süresinin iki hafta ile dört ayarasında değiştiği gözlendi. Üç olguda (% 10) ağrı düzeyinde sonraki aylarda tekrar artış görüldü. Daha önce radyofrekans ve gliseral rizolizis uygulanan bir olgunun yüzünde uyuşukluk gelişti.

SONUÇ
Gamma knife radyocerrahisi özellikle tekrarlayan trigeminal nevraljide ağrıyı dindirme yönünde etkili, komplikasyon oranı düşük bir yöntemdir.