Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 1
YENİDOĞANDA GEÇ DÖNEMDE K VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNE BAĞLI OLUŞAN KAFA İÇİ KANAMALAR
Fatih Serhat EROL, M. Faik ÖZVEREN, İsmail AKDEMİR, Cahide TOPSAKAL, Hüseyin YAKAR
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Özet

AMAÇ
Yenidoğanlarda geç dönemde K vitamini eksikliğine bağlı oluşan kafa içi kanamalar tedavi ve sonuçlarıyla birlikte değerlendirildi.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya K vitamini yetmezliğine bağlı geç dönemde kafa içi kanama gelişen dokuz yenidoğan (yaş dağılımı 12-58 gün) alındı. Olguların tümü zamanında doğmuş tu ve yalnızca anne sütü ile beslenmişti. Hiçbirinde sistemik patoloji veya travma öyküsü yoktu. Olgular ortalama altı ay süreyle izlendi.

BULGULAR
Sekiz olguda K vitamini profilaksisi yapılmamıştı. Bazı olgularda farklı kanama tipleri izlendi. Yedi olguda subaraknoid kanama, üç olguda subdural kanama, üç olguda intraparenkimal kanama, bir olguda İnraventriküler kanama saptandı. Laboratuar bulgularında dört olguda INR (International Normalized Ratio) 3'ten büyük; protrombin zamanı ve parsiyel tromboplastin zamanı uzamış bulundu. Tedavi olarak 1-5 mg intravenöz K vitamini uygulandı. Bir olguda kanama cerrahi ile boşaltıldı. Yaygın subaraknoid kanaması olan bir olgu kaybedildi. Diğer olguların klinik seyrinde kötüleşme ve kanamalarda büyüme olmadı. İzlem döneminde komplikasyonla karşılaşılmadı.

SONUÇ
Yalnızca anne sütüyle beslenen yenidoğanlarda K vitamini profılaksisinin mutlak gerekli olduğu görüldü. Ancak, yetersiz K vitamini uygulamasının geç dönem kanamaları önlemede bazen yetersiz kalabileceği de dikkate alınmalıdır.