Türk Nöroşirürji Dergisi 2005 , Vol 15 , Num 3
DEV ANTERİOR KOMUNİKAN ARTER ANEVRİZMASINA 1,5 KRANİOTOMİ YAKLAŞIMI: OLGU SUNUMU
Kenan KOÇ1, İhsan ANIK2, Dilek ÖZDAMAR3, Savaş CEYLAN4
1,2,4Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Kocaeli
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kocaeli

Özet

Dev anevrizmalar tüm anevrizmaların % 5 ni oluşturur ve bunların % 60'ı anterior sirkülasyondadır. Dev anterior komunikan arter anevrizmaları(ACoA) tüm dev anevrizmaların %3-5'ni oluşturur.

Dev anevrizma tedavisinde amaç; kitle etkisinin ortadan kaldırılması, kanama ve tromboembolik komplikasyon riskinin önlenmesidir. Dev anevrizmanın dolaşım dışında bırakılması ve anevrizma kitlesinin eksizyonu için daha geniş görüş gerekir. Bunun için geçici klip sonrası ile trombotik materyali boşaltmak gerekebilir.

Anterior komunikan arter anevrizmaları için pterional yaklaşım yaygın olsa da kraniorbital, interhemisferik, transorbital yaklaşımlar önerilmektedir. Bifrontal kraniotomi, orbitozygomatik, interhemisferk yaklaşımlar yaygın olarak kullanılsa da, dev anevrizmalarda farklı yaklaşımların kombinasyonu gerekebilir. Bu olguda Sekhar'ın tanımladığı sağ frontotemporal-sol unilateral yarım frontal kraniotomi yapılmıştır .Bu yaklaşımın transsylvian, subfrontal, interhemisferik yaklaşım çalışma alanı yaratması nedeniyle dev anterior kommunikan arter anevrizmaları için uygun olduğunu düşünüyoruz.