Türk Nöroşirürji Dergisi 2005 , Vol 15 , Num 3
DÜŞÜK EVRELİ ARTERİOVENÖZ MALFORMASYONLAR
Metin ORAKDÖĞEN, M. Zafer BERKMAN, Turgay ERSOY, Kaya KILIÇ, Mehmet Akif GÖĞÜSGEREN, Gökhan YILMAZ
SB Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Özet

AMAÇ: Düşük evreli arteriovenöz malformasyonların klinik ve radyolojik özellikleri ile cerrahi sonuçlarını değerlendirmek ve cerrahi seçeneğin önemini vurgulamaktır.

YÖNTEM: Kliniğimizde 1999 - 2004 yılları arasında ameliyat edilen 22 Spetzler-Martin Evre I-III kortikal-subkortikal arteriovenöz malformasyon olgusu retrospektif olarak incelendi. Olguların yaşları ve semptomatolojileri, arteriovenöz malformasyonların yerleşimleri ve anjiografik özellikleri, cerrahi eksizyon sonrası total anjiografik obliterasyon ve morbidite-mortalite oranları incelendi.

BULGULAR: Olguların ortalama yaşı 28.5 olup % 86'sı intrakranyal kanama ile, %14'ü ise nöbet ile kliniğimize başvurdu. Arteriovenöz malformasyonların %86.4'ü supratentoryel, %13.6'sı infratentoryel yerleşimliydi. On olgu Evre I, 8 olgu Evre II, 4 olgu Evre III bulundu. Olguların tümüne cerrahi eksizyon uygulandı. Onbir olguya kontrol anjiografi yapıldı. Bu onbir olgunun tamamında total anjiografik obliterasyon sağlandı. Operatif morbidite %13.6 bulundu, mortalite yoktu. On yedi olgu Glasgow Çıkış Skor'u V, 5 olgu IV ile taburcu oldu. Takip süresi içerisinde hiçbir olguda tekrar kanama görülmedi.

SONUÇ: Cerrahi eksizyon, deneyimli ellerde minimal operatif morbidite ile oldukça başarılıdır. Cerrahiye isteksiz, medikal-anestezi riski olan olgularda ve hassas-derin yerleşimli ya da rest arteriovenöz malformasyonlarda ise radyocerrahi etkin bir alternatiftir.