Türk Nöroşirürji Dergisi 2005 , Vol 15 , Num 3
LOMBER DİSK PROTEZİ
Ali Fahir ÖZER1, Tunç ÖKTENOĞLU2, Mehdi SASANİ3, Hakan BOZKUŞ4, Şenol CARILLI, Nazan CANBULAT6, Ali Çetin SARIOĞLU7
1,2,3,4,7VKV Amerikan Hastanesi Nöroşirürji Bölümü, İstanbul
6VKV Amerikan Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabiltasyon Bölümü, İstanbul
5VKV Amerikan Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul

Özet

AMAÇ: Konservatif tedaviden ve minimal invazif ağrı girişiminden fayda görmeyen, disk kökenli kronik lomber ağrının cerrahi tedavisinde lomber disk protezi kullanımının etkinliği araştırılmıştır.

YÖNTEMLER: Konservatif tedaviden ve minimal invazif ağrı girişiminden fayda görmeyen kronik disk kökenli lomber ağrısı olan, toplam 16 olguya, anterior yaklaşımla lomber disk protezi uygulanmıştır. Bütün olgular ameliyat öncesi ve sonrası dönemde (6. hafta ve 6. ay) ağrı skalaları (Vizuel Analog Ağrı Skalası, Oswestry) ile takip edilmiştir. Takip süresi 7-23 aydır (ortalama 12,4). İstatistikî değerlendirme Paired T testi ile yapılmıştır.

BULGULAR: Olguların ameliyat öncesi ortalama hareket ve istirahat Vizuel Analog Ağrı Skalası ölçümleri sırasıyla 9,18 ve 6,09 olarak saptanmıştır. Ameliyat sonrası 6. haftada yapılan ölçümlerde sırasıyla 3,27 ve 2,00 değerleri ve 6. ayda yapılan ölçümlerde 2,30 ve 1,54 değerleri elde edilmiştir. Tüm ameliyat sonrası değerlerin ameliyat öncesi döneme göre azalması istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Benzer sonuç Oswestry değerlendirme yönteminde de elde edilmiştir. Ameliyat öncesi ortalama Oswestry değeri 79,45 ve ameliyat sonrası 6. hafta ve 6. ay değerleri sırasıyla 32,72 ile 28,90 olarak ölçülmüştür. Ameliyat sonrası her iki değer ameliyat öncesine göre istatistiki olarak anlamlı ölçüde azalmıştır.

SONUÇ: Cerrahi dışı tedavi yöntemlerinin hastaya yardımcı olmadığı, kronik disk kökenli lomber ağrının cerrahi tedavisinde, eğer hasta uygun kriterlere sahip ise, lomber disk protezi öncelikle düşünülmesi gereken bir yöntemdir.