Türk Nöroşirürji Dergisi 2006 , Vol 16 , Num 2
EKSTERNAL VENTRİKÜLER KATETERİZASYONDA ENFEKSİYON RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER
Burak GÜNDÜZ, Bülent EKİNCİ, Bahattin UÇAR, Halil TOPLAMAOĞLU
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Uzman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi III. Nöroşirürji Kliniği, İstanbul

Özet

AMAÇ: Eksternal ventriküler kateterizasyon ile santral sinir sistemi enfeksiyonları arasında bir bağlantı olduğu yaygın kabul gören bir görüştür. Kateterizasyon sırasında enfeksiyon riskini artıran faktörlerin neler olduğu halen tartışmalıdır. Çalışmamızda ekstemal ventriküler kateterizasyon uygulanmış 154 hastadaki enfeksiyon oranları gözden geçirilmiştir. Amacımız, eksternal ventriküler kateterizasyon sırasında santral sinir sistemi enfeksiyon riskini artıran faktörleri araştırmaktır.

YÖNTEMLER: 1998-2004 yılları arasında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji ve Nöroşirürji Yoğun Bakım Birimlerinde eksternal ventriküler kateterizasyon uygulanmış 154 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Enfeksiyon tanısı beyin omurilik sıvısının mikroskopik ve biyokimyasal incelemesi sonucu konulmuştur. Hasta yaşı, cinsiyet, tanı, kateter değişimi, kateter yerleştirilen ortam ve kateterizasyon süresi enfeksiyon risk faktörleri olarak gözden geçirilmiştir.

SONUÇ: Hastaların ortalama yaşı 57.3 idi ve %53,89'u kadındı. Enfeksiyon oranı %11,04 olarak hesaplandı. Yaş, cinsiyet, kateter değişimi ve kateter yerleştirilen ortam ile enfeksiyon oranı arasında bir ilişki saptanmadı. Bununla birlikte 10 günü geçen kateterizasyon sürelerinde enfeksiyon oranı anlamlı bir artış gösterdi.