Türk Nöroşirürji Dergisi 2006 , Vol 16 , Num 2
NÖROFİBROMATOZİS TİP İ İLE BİRLİKTE GÖRÜLEN İNTRATORASİK MENİNGOSEL: OLGU SUNUMU
Cem DİNÇ, A. Celal İPLİKÇİOĞLU, Yüksel NAVRUZ, Murat ÇAKABAY, Azmi TUFAN, Serkan KOŞDERE
S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği Şisli/İstanbul

Özet

İntratorasik meningosel nadir bir hastalıktır ve genellikle nörofibromatozis ile birlikte görülür. Olguların çoğunda meningosel kesesi küçüktür ya da asemptomatiktir ve tanı rastlantısal olarak konulur. Semptomsuz hastalar takip edilmeli ve büyüyen lezyonlar ve semptomatik lezyonlar opere edilmelidir. Biz bu yazıda sol üst ekstremitede radiküler ağrıdan yakınan ve cerrahi girişim gerektirmeyen büyük intratorasik meningosel olgusu sunuyoruz.