Türk Nöroşirürji Dergisi 2007 , Vol 17 , Num 2
Conus Medullaris Sendromuna Neden Olan ve Tamamı Extradural Yerleşimli Schwannoma:Geç Dönemde Opere Edilen bir Olgudaki Cerrahi Etkinlik
Nail ÖZDEMİR, İsmail Ertan SEVİN, Levent ÇELİK, Hamit Güneş FERAN, Şevket TEKTAŞ
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İzmir

Özet

Conus medüllaris sendromu; ağrının olmadığı, genellikle bilateral-simetrik duyu kayıplarının bulunduğu, seksüel kapasite bozukluklarının izlenebildiği, alt ekstremitelerde çeşitli derecelerde görülebilen güçsüzlük ile karakterize bir semptomlar birlikteliği olarak tanımlanır. Bu sendroma travma, santral disk protrüzyonu, hemoraji, tümör gibi durumlar sebep olabilir. 28 yaşındaki erkek hastada, conus medullaris sendromu bulgularına sebep olmuş (alt ekstremitelerde güçlüzlük, idrar ve gaita inkontinası gibi) nadir rastlanan, tamamı extradural yerleşimli, torakolomber bileşke lokalizasyonlu schwannoma olgusunu sunduk. Postoperatif 1. günde hastanın idrar ve gaita kontrolü tamamen sağlandı ve 2 aylık dönemde alt ekstremite motor gücü 5/5'e ulaştı. Bu makalenin amacı; extradural schwannomaların, spinal kanal içine büyüyen diğer sinir kılıfı tümörlerinden klinik özellik ve lokalizasyon olarak farklılık gösterdiğini vurgulamaktır. Ayrıca; geç dönemde opere edilseler bile, şiddetli piramidal ve otonomik defisitlerin düzelebilmeleri dikkate değerdir.