Türk Nöroşirürji Dergisi 2007 , Vol 17 , Num 3
Erişkinlerde Triventriküler Hidrosefali ve Endoskopik Üçüncü Ventrikülostomi
Ahmet ÇETİNKAL, Ahmet ÇOLAK, Alparslan AŞIR, Ahmet Murat KUTLAY, Mehmet Nusret DEMİRCAN, Hakan ŞİMŞEK, Göksel GÜVEN
Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Nöroşirürji, İstanbul

Özet

GİRİŞ: BOS diversiyon tekniklerindeki gelişmelere rağmen 1923'te ilk denendiğinden beri endoskopik üçüncü ventrikülostomi (ETV) artan endikasyonları ile halen yaygın olarak kullanılmakta ve alternatif bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir.

MATERYAL ve METOD: Haziran 2002-2005 yılları arasında kliniğimizde triventriküler hidrosefali (TVH) tanısı alarak ETV uygulanan 14 erişkin hasta incelendi. Çalışmadaki hastaların 10'u erkek, 4'ü bayandı. Ortalama yaş erkekler için 21.8, bayanlar için 23.5'di. Kafa içi basınç artışı sendromu belirti ve bulguları ile başvuran olgular, operasyonları öncesi konvansiyonel ve sine-faz kontrast MR tetkikleri ile değerlendirildi.

SONUÇLAR: Tüm olgular başarılı şekilde opere edildi ve erken postoperatif dönemlerinde herhangi bir sorun yaşanmadı. Olgular, ortalama 3.4 yıl takip edildi. Olgulardan biri operasyondan bir ay sonra karşılaşılan subdural hematom nedeniyle opere edildi. Bir hastada da ETV sonrası persistan hidrosefali kliniği nedeniyle ventrikuloperitoneal şant uygulandı.

TARTIŞMA: Başlangıçta ETV, 2 yaşından büyük interpedinküler sisterne doğru bulging yapmış ve translüsent olan üçünncü ventrikül tabanı olan belirgin TVH olgularında uygulanması önerilmiştir ve günümüzde kommunike ve non-kommunike hidrosefalilerin tedavisinde kullanılmaktadır. Erişkin TVH olgularında ETV ile başarılı sonuçlar elde edilebilir.