Türk Nöroşirürji Dergisi 2007 , Vol 17 , Num 3
Hidrosefali Tanısı ile İzlenen Opere Edilmiş Bir Grup Hastanın Zeka Profili
Emel ERDOĞAN BAKAR1, Bülent BAKAR2, Nejat AKALAN3
1Ufuk Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Ankara
2Özel MESA Hastanesi, Nöroşirürji, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji, Ankara

Özet

AMAÇ: Hidrosefalisi olan çocukların özellikle sözel olmayan bilişsel alanlarda belirgin başarısız oldukları bilinmektedir. Bu çalışma, bu grup hastaların bilişsel fonksiyonlarındaki bozulmaları ortaya koymak üzere yapılmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇ: Şant takılmış ve son iki yıldır şant revizyonu yapılmamış 26 hidrosefali hastası çocuk ile 26 sağlıklı çocuk, WISC-R kullanılarak karşılaştırılmıştır. Tüm test performans sonuçları MANOVA (Çok Değişkenli Varyans Analizi) uygulanarak istatistiksel olarak analiz edilmiştir.

BULGULAR: Test sonuçları, hidrosefalisi olan hastaların sözel ve sözel olmayan performans testlerinde kontrol grubuna göre belirgin başarısız olduklarını ve bu başarısızlığın ise grup içinde sözel becerilerden çok sözel olmayan becerilerde oluştuğunu göstermiştir (p< .001). Şant kataterinin lokalizasyonu (frontal, arka parietal), cinsiyet, yaş ve hidrosefaliye neden olan etiolojik faktörler (triventriküler hidrosefali, myelomeningosel) bu sonuçlar üzerinde istatistiksel olarak etkisiz bulunmuştur (p>.05).

SONUÇ: Hidrosefalik çocukların ameliyat öncesi ve sonrası bilişsel seviyeleri ve dikkat dağınıklığı yönünden incelenmesi ve izlemlerinde bu hastalara sosyal ve akademik başarılarının korunabilmesi için nöropsikolojik rehabilitasyon tedavilerinin de verilmesi uygun olacaktır.