Türk Nöroşirürji Dergisi 2007 , Vol 17 , Num 3
Germinom: Bir Vaka Sunumu
Ali Özcan BİNATLI1, Erel ULUĞ2, İlker ÖZHAN3, Deniz ALTINEL4, Ümit BAYOL5, Nurcan ÖZDAMAR6
1,2,3 Sağlık Bakanlığı, Nöroşirürji, İzmir
4,5Sağlık Bakanlığı, Patoloji, İzmir
6Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji, İzmir

Özet

İntrakraniyal germ hücre tümör (GcT)'leri, çocuklarda ve erişkinlerde görülen heterojen bir grup lezyondur. İntrakraniyal GcT'lerinin insidansı, bulunduğu coğrafyaya göre değişir. Batıya ait serilerde, primer Santral Sinir Sistemi (SSS) tümörlerinin % 0.4-3.4' ünü teşkil ederken; Japonya ve Uzak Doğuya ait serilerde bu oran 5 ila 8 kat fazladır. İntrakraniyal GcT'leri daha sık olarak pineal ve suprasellar bölgelerde ortaya çıkarlar. GcT'leri germinomlar ve nongerminomatöz GcT'leri olmak üzere 2'ye ayrılırlar. Germinom, en sık görülen intrakraniyal GcT'dür. SSS germinomları histolojik olarak, gonadal seminomlar ve disgerminomlarla aynıdır. Germinomların prognozu genel olarak çok iyidir. Germinomlar son derece radyosensitiftir ve Radyoterapi (RT), intrakraniyal germinomlar için standart tedavidir. Hastaların % 90'ından fazlası RT ile efektif tedavi edilebilirler. 32 yaşındaki bayan hastamızda tümör (tm) total rezeke edildi ve sonrasında RT uygulandı. Patoloji “Germinom” olarak rapor edildi.