Türk Nöroşirürji Dergisi 2008 , Vol 18 , Num 1
Nöroşirürjikal Enfeksiyonlar ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi
Murat KUTLAY1, Ahmet ÇOLAK2, Yıldız ŞENOL3, Hakan ŞİMŞEK4, Alparslan AŞIR5, Ahmet ÇETİNKAL6, Serdar KAYA7, Mehmet Nusret DEMİRCAN8
1,2,4,5,6,7,8GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü, İstanbul
3GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Deniz ve Sualtı Hekimlği Bölümü, İstanbul

Özet

Kranial ve spinal nöroşirürjikal enfeksiyonlar, tedavilerinin zor ve uzun olması, maliyetin yüksek olması, çoğunun acil tedavi gerektirmesi, mortalite ve morbidite riskinin her zaman söz konusu olması gibi nedenlerle, nöroşirürji pratiğinde çok özel ve önemli bir yer tutarlar. Spinal enfeksiyonlar, greft uygulamaları, tekrarlayan operasyonlar, malignite varlığı, radyoterapi veya kemoterapi sonrası, ya da yabancı cisim varlığında daha karmaşık bir durum olarak karşımıza çıkabilirler. Mevcut tedavi yöntemlerinin yetersiz kaldığı, tedavi sürecinin uzadığı durumlarda, etik kurallar ve bilimsel sınırlar içinde olmak koşuluyla, yardımcı tedavi yöntemlerinin devreye sokulması gerekebilir. Bu çalışmanın amacı yardımcı tedavi yöntemlerinden biri olan hiperbarik oksijen tedavisi konusunda basit ve temel bilgileri aktarmaktır.