Türk Nöroşirürji Dergisi 2008 , Vol 18 , Num 1
Gebelik ve Serebral Venöz Tromboz: Bir Vaka Sunumu
Erel ULUĞ1, İlker ÖZHAN2, Vedat ULUĞ3, Ozan GANİÜSMEN4Ali Özcan BİNATLI5,Nurcan ÖZDAMAR6
1,2,3,5S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İzmir
4S.B. Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Araştırma ve Eğitim Hastanesi, İzmir
6Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, İzmir

Özet

Serebral venöz tromboz (SVT)'un en sık görüldüğü durumlar; gebelik, puerperium ve oral kontraseptif (OKS) kullanımını da içine alan hormonal değişikliklerin görüldüğü tablolardır. Gebelikle ilişkili tromboembolik hastalık insidansı % 0.13 olup, gelişmiş ülkelerde maternal morbidite ve mortalitenin önemli nedenidir. SVT'un klasik tarifi; baş ağrısı, papilla ödemi, kasılmalar, fokal defisitler, koma ve ölümdür. Serebral venöz sinüslerin trombozu özellikle superior sagittal veya lateral sinüs ve kortikal, derin venlerin açıldığı sinüslerde tespit edilmektedir ve ciddi nörolojik sendromlara yol açmaktadır. Son 30 yılda, serebral anjiyografi (DSA)'nin tanınması ve yaygın kullanımı, Bilgisayarlı Beyin Tomografisi (BBT) ve son olarak da Kraniyal Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), SVT'un erken tanınmasını sağlamıştır. SVT'una sekonder hemorajik infarkt gelişmiş ve buna bağlı herniye olmak üzere olan 31 yaşında postpartum 5. gündeki bayan bir hastaya acil kraniyal dekompresyon yaparak hastada mevcut kliniğin tam olarak düzeldiğini gördük. Hastanın koagülasyon profili taramasında protein S eksikliği tespit edilmiştir.