Türk Nöroşirürji Dergisi 2008 , Vol 18 , Num 2
Çocukluk Çağında Antibiyotik Emdirilmiş Şantların Kullanımı: Klinik Deneyim
Ümit ÇELİK1, Emine KOCABAŞ2, Emre ALHAN3, Derviş Mansuri YILMAZ4, Tahsin ERMAN5, Şehnaz AYDEMİR6
1,2,3 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı, Adana, Türkiye
4,5 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
6 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Özet

AMAÇ: Serebrospinal şant yerleşimlerinin en önemli komplikasyonu, enfeksiyonlardır. Rifampin ve klindamisin emdirilmiş silikon kateterler, şant enfeksiyonlarını azaltmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu çalışmada, antibiyotik emdirilmiş şant (AES) sistemi uygulanan çocuklarla, antibiyotiksiz şant sistemi uygulananlar, şant yerleştirildikten sonra 6 ay süreyle izlenmiş ve şant enfeksiyon oranları açısından değerlendirilmiştir.

YÖNTEM ve GEREÇ: Bu çalışmada, Çukurova Üniversitesi Pediatrik Enfeksiyon Bilim Dalı'nda 2005-2007 yılları arasında yaşları 3-138 ay arasında değişen 12 hastaya (Grup 1), antibiyotik emdirilmiş şant (AES) ve yaşları 3-97 ay arası değişen 14 hastaya (Grup 2) antibiyotiksiz şant sistemi uygulanarak, 6 aylık izlem sonrası enfeksiyon oranları değerlendirilmiştir. Grup 1'in tamamına klindamisin-rifampin emdirilmiş şant sistemi uygulanmıştır. Kategorik verilerin karşılaştırılmasında ki kare testi kullanılmıştır.

BULGULAR: Grup 1'de, bir hastada ilk şanttan bir ay sonra şant pompası çalışmadığı için pompa yenilenmiş, böylece toplam 13 şant uygulanmıştır. Grup 1'deki hastaların hiçbirinde takip dönemleri boyunca şant enfeksiyonu gelişmezken, grup 2'de 14 hastanın 4'ünde (%28.5) enfeksiyon gelişmiştir. Gruplar arasında şant enfeksiyonu gelişim oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır (p=0.04).

SONUÇ: Antibiyotik emdirilmiş kateterler güvenli bulunmuş olup, antibiyotiksiz kateterlerle karşılaştırıldığında enfeksiyon gelişimi açısından anlamlı fark olduğu saptanmıştır. Ancak bu şantların etkinliğini karşılaştırmak için uzun süreli gözlem ve daha fazla sayıda olgunun alındığı çalışmalara gereksinim vardır.