Türk Nöroşirürji Dergisi 2008 , Vol 18 , Num 2
İntrameduller Spinal Kord Teratomları ve Eşlik Eden Anomaliler: 6 Olguluk Klinik Çalışma
Hakan KARABAĞLI1, Soner DURU2, Pınar KARABAĞLI3, Reza DASHTI4, Pamir ERDİNÇLER5
1 Konya Numune Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Konya, Türkiye
2 International Hospital, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuarı, Konya, Türkiye
4 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

AMAÇ: İntrameduller matür teratomlar nadirdir. Teratomlar ve spinal malformasyonların birlikteliği literatürde bildirilmiştir. Malformasyonlarla birliktelik gösteren 6 intrameduller matür teratom olgusu sunuldu. Klinik özellikleri, tedavisi, prognozu ve diğer malformasyonlarla olası ilişkileri tartışıldı.

YÖNTEM ve GEREÇ: 6 hasta, 7 gün ile 11 yaş arası olup, kadın erkek oranı 4/2 idi. Hastaların klinik bulguları, radyolojik ve cerrahi özellikleri ile cerrahi sonrası takibi değerlendirildi.

BULGULAR: Konus medullaris en sık yerleşimdir. 4 hastada tethered kord, 2 hastada tip 1 split kord malformasyonu bulunmaktadır. Düşük konus medullaris 2, lipom ise 3 olguda izlenmektedir. Alt ekstremitelerde güçsüzlük 4, hafif sfinkter bozuklukları 2 olguda izlenmekteydi. 2 olguda ise, nörolojik defisit yoktu. Teratomlar cerrahi olarak rezeke edilmiş, ancak biri malign transformasyon olmaksızın tekrarlamıştır. Semptomatik 4 olgunun 3'ünde nörolojik durum düzelirken birinde değişiklik olmamıştır.

SONUÇ: Spinal teratom nadir bir tümördür. Teratomlara sıklıkla başka malformasyonlar da eşlik ederler.Tedavide cerrahi ilk seçim olmalıdır. Cerrahide total rezeksiyon amaçlanmalıdır. Operasyon sonrası nörolojik durum ve prognoz oldukça iyidir.