Türk Nöroşirürji Dergisi 2008 , Vol 18 , Num 3
İki Olguda Kokaine Bağlı Akut İnme: BT ve MRG Bulguları
Umut ÖZYER1, Mehmet TEKŞAM2, İsmail KIRBAŞ3
1 Başkent Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2, 3 Fatih Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Türkiye'de genç nesilde stimülan ajanların kullanımı ve buna bağlı nörotoksisite artmakla beraber şu ana kadar literatürde yayımlanan bir olgu olmamıştır. Bu yazıda kokain kullanımına bağlı iki hemorajik infarkt olgusu sunulmaktadır. İlk olgu, 5 ay önceki difüzyon ağırlıklı MR tetkikinde akut lakuner infarkt da izlenen, dördüncü ventriküle açılmış pons hematomu olgusudur. İkinci olguda sol bazal ganglionda intraparankimal hematom mevcuttur. Takip BT tetkiklerinde hematom boyutu ve kitle etkisi artmış, orta hat sifti izlenmiştir. İlk olguda MRG, ikinci olguda DSA tetkiki ile altta yatan vasküler vaya tümöral patoloji olmadığı izlenmiştir. Her iki hastada idrar toksin taramasında kokain tespit edilmiştir. Bu olgu sunumunda amacımız, özellikle genç hastalarda serebral infarktlarda stimülan ilaç kullanımından şüphelenilmesini sağlamaktır.