Türk Nöroşirürji Dergisi 2008 , Vol 18 , Num 3
Mixt Tip Primer İntraosseous Meningioma
Osman DÖNMEZ, Hüseyin YAKAR, Lutfü ARICI, Metin KAPLAN
Elazığ Fırat Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Özet

Nöroaksisin dışından kaynaklanan meningiomalar primer extranöroaksiyel meningioma olarak adlandırılır. Primer intraosseous meningiomalar nadir görülen primer extranöroaksiyel tümörlerdendir. Etiyolojide çeşitli faktörler rapor edilmiştir. Tümör dokusunun radyografisinde osteolizis, hiperosteozis veya mixt yapı (osteolizis + hiperosteozis) görülebilir. Bu yazıda mixt tip intraosseous meningioma olgusunu sunduk. Olgumuzda 30 yıl öncesine ait kafa travması öyküsü vardı. Direkt grafide sol parietoosipitalde geniş radiolusen bir alan izlendi. Beyin tomografisinde parietooksipitalde diploik mesafede ilerleyen, komşu dural alanda reaksiyonel kalınlaşmaya neden olan kitle izlendi. Kitle ve kalınlaşan komşu dura total olarak çıkarıldı, bu alana kranioplasti yapıldı. Hastanın uzun süreli takiplerinde nüks izlenmedi. Sonuç olarak meningiomalar nadiren sadece intraosseous diploik mesafede yerleşebilir. Bu tümörler kalvaryumu tutan lezyonların ayırıcı tanısında dikkate alınmalıdır.