Türk Nöroşirürji Dergisi 2009 , Vol 19 , Num 1
37 Olguda Skalp ve Kalvaryum'un Neoplastik Lezyonları: Literatür Gözden Geçirilmesi
Fatih Serhat EROL, Lütfü ARICI, Metin KAPLAN, Bekir AKGÜN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Özet

AMAÇ: Bu geriye dönük çalışmada, 5 yıl süresince kliniğimizde skalp ve kalvariumdaki neoplastik lezyonlar nedeniyle cerrahi tedavi uyguladığımız hastaların klinik özellikleri ve patolojik teşhislerini literatür eşliğinde değerlendirdik.

YÖNTEM ve GEREÇ: Ocak 2004-Ocak 2009 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Hastanesi Nöroşirürji Kliniği'nde skalp ve kalvarial lezyonları nedeniyle toplam 37 hasta opere edildi. Etiyolojik, epidemiyolojik ve klinik özellikler geriye dönük olarak incelendi.

BULGULAR: Toplam 37 hastanın 25'inde benign, 12'sinde malign lezyon tespit edildi. Benign lezyonlar; lipom, fibröz displazi, hemanjiyom, osteom, epidermoid kist, dermoid kist, fibrom, ve intraosseöz menenjiom'du. Malign lezyonların, 8'i metastaz, 2'si kalvariumun primer Eozinofilik Granülom'u, 1'si kalvarial primer Ewing sarkomu, diğeri ise skalpin primer prolifere trikilemmal tümörüydü.

SONUÇ: Skalp ve kalvarial lezyonların ayırıcı tanısında düşük oranlarda da olsa malignansi riski mevcuttur. Olgularda mutlaka preoperatif radyolojik değerlendirme yapılmalıdır. İğne biyopsisi ve cerrahi eksizyon materyallerinde histopatolojik inceleme yapılmalıdır. Radikal rezeksizyon ve kranioplasti tedavinin en önemli kısımlarıdır.