Türk Nöroşirürji Dergisi 2009 , Vol 19 , Num 2
Posttravmatik Mutizm: İki Olgu
Ali İhsan ÖKTEN1, Önder OKAY2, Yurdal GEZERCAN3
1,3Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Seyhan, Adana, Türkiye
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

Mutizm, bilinç düzeyindeki değişikliklerin ve afazik semptomların birlikte olmadığı durumlarda konuşmanın komplet yokluğu ile karakterize bir tablodur. Mutizmin etiyolojisinde genellikle epilepsi veya tümör cerrahisi, inme veya psikoz rol oynar. Anterior singular girus, premotor saha, korpus kallosum, ventral lateral talamus, periaquaduktal gri bölge, bazal gangliyonlar, frontal lob, dentat nukleuslar, vermis ve dentatotalamokortikal yolların cerrahi veya travmaya bağlı olarak hasar görmesinin mutizmin gelişmesinden sorumlu olabileceği bildirilmiştir. Mutizmli olguların çoğunluğu geçicidir. Dizartrik konuşmanın ardından konuşma normale döner. Tanıda Fluid Attenuated Inversion Recovery Magnetic Rezonans (FLAIR-MR) görüntüleme ile mutizme neden olan travmatik görüntüleri ortaya çıkarmak daha kolaydır. Posttravmatik mutizm tablosu literatürde çok az sayıda bildirilmiştir. Bu yayında travma sonucunda serebellar ve frontal hasara bağlı olarak mutizm gelişen 2 olgu bildirilmiştir.