Türk Nöroşirürji Dergisi 2009 , Vol 19 , Num 2
Oksipital Kemiğin Dev İntradiploik Epidermoid Tümörü: Olgu Sunumu
Ali İhsan ÖKTEN1, Ali Rıza GEZİCİ2, Ömer POLAT3
1Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Seyhan, Adana, Türkiye
2,3Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji AD, Bolu, Türkiye

Özet

Epidermoid tümörler, nadir görülen, iyi huylu, yavaş büyüyen doğumsal oluşumlardır. Sıklıkla nörolojik bulgu vermeksizin çok büyük boyutlara ulaşabilirler. İntradiploik epidermoid tümörler, intrakraniyal tümörlerin %0.25'ini oluştururlar. Embriyolojik gelişim boyunca kafa kemikleri içinde kalan ektodermal hücre kalıntılarından oluşurlar. Tümör kapsülüyle total çıkarıldığı zaman uzun süreli prognoz sağlar. Bu çalışmada baş ağrısı ve dengesizlik yakınmaları ile kliniğimize başvuran 27 yaşında erkek hasta sunuldu. Radyolojik değerlendirme sonrasında oksipital kemiği aşındıran, dev intradiploik epidermoid tümör total olarak çıkarıldı. Nadir rastlanan intradiploik epidermoid kist, posterior fossada dev boyutlarda daha da az görülmüş olup, olgu literatür ışığında gözden geçirildi.