Türk Nöroşirürji Dergisi 2009 , Vol 19 , Num 2
İdiopatik Normal Basınçlı Hidrosefali
Çağatay ÖZDÖL, Deniz BELEN
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

İdiopatik normal basınçlı hidrosefali yürüme bozukluğu, demans ve idrar inkontinansı ile ortaya çıkan bir sendromdur ve beyin omurilik sıvısı basıncının yüksek olmadığı ventrikülomegali ile karakterize bir sendromdur. İdiopatik normal basınçlı hidrosefali primer ya da sekonder nedenlere bağlı olarak meydana gelebilir. Tanı ilgili bilim dalları için çoğunlukla sorun teşkil etmektedir. Normal basınçlı hidrosefali yaşlı insanlarda görülen benzer semptomların diğer potansiyel hastalık nedenlerine göre daha nadir bir sebebidir. Erken tanı ve ventriküler şant takılması semptomlarda iyileşme sağlayabilir. Beyin tomografisi ya da manyetik rezonans görüntüleme, nöropsikolojik testler, yürüme testleri, lomber musluk testi, uzun süreli lomber drenaj gibi birçok test cerrahi tedaviye yanıtı ön görmede kullanılabilir ancak kullanılan bu testlerden herhangi biri bugün için cerrahi tedaviye yanıtı tam olarak belirleyemez.