Türk Nöroşirürji Dergisi 2009 , Vol 19 , Num 3
Servikal Vertebroplasti
Serkan ŞİMŞEK
S.B. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A. Hastanesi, II Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

AMAÇ: Vertebroplasti polimetilmetakrilatın lezyonlu omurga korpusuna fluroskopik kontrol ile perkütan olarak enjeksiyonu işlemidir. İşlem ile vertebra korpusu güçlenmekte ve ağrı kontrolü sağlanmaktadır. Torakal ve lomber bölgede olduğu gibi, servikal bölgede de osteoporotik vertebra kırıklarında, Multipl myeloma, hemanjiomalarda ve osteolitik metastazlarda güvenle uygulanabilir. Vertebroplasti alt servikal vertebralara yapılabildiği gibi üst servikal vertebralarda da uygulanabilmektedir.

YÖNTEM: İşlem alt servikal bölgede anterolateral yol kullanılarak yapılırken, üst servikal bölgede için posterior transoral ve anterolateral oblik girişim ile gerçekleştirilebilir. İşleme bağlı olarak sement sızması ve buna bağlı omurilik hasarı, pulmoner emboli ve enfeksiyon gibi ciddi komplikasyonlarla nadir de olsa karşılaşılaşılabilir.

SONUÇ: Vertebroplasti perkütan olarak uygulanabilir olması, işlem sırasında biyopsi elde edilebilir olması, ciddi ağrı kontrolü sağlaması nedeniyle servikal bölgede de tercih edilebilir bir teknikdir.