Türk Nöroşirürji Dergisi 2009 , Vol 19 , Num 3
Odontoid Kırıklarının Anterior Perkütanöz Stabilizasyonu
Murat COŞAR
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye

Özet

Odontoid kırıkları tüm servikal spinal kırıkların %10-15 i kadarını oluşturmaktadır. Tip II ve yüzeyel tip III kırıkları instabil olarak kabul edilmektedir. Cerrahi endikasyonu bulunan odontoid kırıkları geçmis yıllarda anterior odontoid vida fiksasyonu ya da posterior servikal (c1-2 pediküler ya da c1-2 transartiküler) veya kranyo-servikal (C0-4) stabilizasyon ile tedavi edilmiştir. Cerrahi tekniklerin gelişmesiyle ve özellikle spinal cerrahide minimal invasiv yaklaşımların öne çıkmasıyla instabil odontoid kırıklarına da minimal invasiv yaklaşım teknikleri geliştirilmiştir. Geçtiğimiz on yılda, anterior perkütanöz odontoid fiksasyonu kadavra çalışmaları ile tariflenmiş ve bu konudaki serilerde literatürde yer bulmaya başlamıştır. Bu yazıda tip II odontoid kırıklarına anterior perkütanöz minimal invaziv stabilizasyon tekniği tariflenmiştir.