Türk Nöroşirürji Dergisi 2009 , Vol 19 , Num 3
Transforaminal Lomber İnterbody Füzyon (TLİF)
Emre ÖZKARA, Ali ARSLANTAŞ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Özet

Minimal invaziv omurga cerrahisinde füzyonun, daha az kan kaybı, azalmış ameliyat süresi, azalmış intraoperatif komplikasyon riski, erken mobilizasyon, erken taburculuk ve erken işe dönme, daha az postperatif ağrı ve daha az komşu dokuların hasarı gibi çok çeşitli avantajları vardır. Bu yazının amacı, transforaminal interbody füzyon (TLİF) tekniğinin endikasyonlarını, cerrahi tekniğini ve komplikasyonlarını değerledirmektir. Transforaminal lomber interbody füzyon (TLIF), disk rezeksiyonunu, nöral dekompresyonu ve sirkümfrensiyal artrodesi sağlayan alternatif bir tekniktir. TLIF'te kullanılan posterolateral yaklaşım çoğu nöroşirürjiyen için aşina bir yöntem olup, PLIF ve ALIF gibi diğer füzyon tekniklerine kıyasla çeşitli avantajlar sunmaktadır. Transforaminal interbody füzyon (TLİF) seçilmiş hastalarda kullanılan etkili ve güvenli bir cerrahi füzyon tekniğidir.