Türk Nöroşirürji Dergisi 2009 , Vol 19 , Num 3
Uzak Lateral İnterkorporal Füzyon-(ULIF)
Sedat ÇAĞLI
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Özet

İnterkorporal füzyon değişik yollar ile yapılır. Cerrah omurgaya anteriordan yaklaşabilir. Bu anterior yaklaşım diye adlandırlrır. Omurgaya arkadan yaklaşım ise posterior yaklaşım olarak kabul edilir. Bazı zamanlar ise posterolateral yaklaşım gerekmektedir. Disk aralığının yüksekliğini koruyan, omurga stabilizasyonunu sağlayan ideal bir yöntem belirlenmemiştir. Her yaklaşımın avantaj ve dezavantajı vardır. Spinal füzyon, bir cerrahi girişim sonrası komşu vertebraların kemik birleşmesine denir. Kemik graftin yerleştirileceği spesifik lokalizasyonla ilgili çokca düşünce olmasına karşın sıklıkla sagital plan tercih edilmektedir. Ventral interkorporal kemik greftinin lokalizasyonu yapının biyomekanik verimliliğini ciddi olarak etkilemektedir. Genel olarak, optimum axial yük direnç kabiliyetinin ve torsiyon desteğinin sağlanması için, interkorporal kemik greftin optimal lokalizasyonu sagital planda IAR a yakın bir yerdir. İntervertebral kafes uygulamalarının amaçları; (1) instabil omurga segmentini immobilize etmek; (2) sıkışmış sinir kökleri ve kauda ekuina'yı dekomprese etmek ve (3) omurga artrodezini sağlamaktır. Yeni gelişen Uzak Lateral İnterkorporal Füzyon (XLIF) tekniği bazı problemleri ve dezavantajları çözdüğü için en yakın ideal yaklaşımdır. Bu yöntem küçük iniszyon ve minimal yumuşak doku hasarı, kanama miktarının azlığı ve hızlı hasta mobilizasyon nedeniyle avantajlı bir yöntemdir.