Türk Nöroşirürji Dergisi 2010 , Vol 20 , Num 1
Mini Açık Teknikle Yapılan Karpal Tünel Cerrahisi ve Fonksiyonel Sonuçları
Kenan KIBICI, Vaner KÖKSAL
Kasımpaşa Asker Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Karpal Tünel Sendromu en sık görülen tuzak nöropatisidir. Cerrahi genelde konservatif yöntemlerle yanıt alınamadığı olgularda tercih edilir. Transvers karpal ligamenin cerrahi olarak kesilmesinde standart açık cerrahi prosedürler ve birkaç farklı endoskopik prosedür tarif edilmiştir. Bu yazıda, transvers karpal ligamentin cerrahi serbestleştirilmesinde kullanılan mini açık karpal tünel kesilmesi tekniği tanımlanmıştır. Çalışmaya semptomları en az 3 aydır devam eden ve eşlik eden ek bir nöral patolojisi olmayan, ardışık 40 ileri ve ağır derecede KTS olgusu (46 el) dahil edildi. Tüm olgular lokal anestezi altında ve turnike kullnılmadan yapıldı. Ortalama takip süresi 6.2 ay (dağılım 6-8 ay) idi. Ortalama operasyon süresi 12 dakika (10-15 dakika). Ciddi bir cerrahi komplikasyon olmadı. Tedavi takip parametreleri olarak; Boston Anket Skalası (BAS), Hasta Memnuniyeti Anketi (HMA) ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Skoru (GYAS) kullanıldı. Hastalara ameliyat öncesi ve ameliyattan sonraki 6. ayda BAS, HMA ve GYAS uygulandı SPSS 11,5 programında bağımlı gruplarda ''t''testi kullanılarak yapılan istatistiksel incelemede her üç anket sonuçlarına göre cerrahi tedavi ile etkin bir iyileşme sağlandığı saptandı(p<0,05). Tüm bu veriler değerlendirildiğinde çok iyi sonuç oranı % 97,9 olarak bulundu. Mini-açık karpal tünel gevşetmesi güvenli, kolay ve tatmin edici bir girişimdir.