Türk Nöroşirürji Dergisi 2010 , Vol 20 , Num 2
Ölümcül Bir Penetran Orbitokranyal Yaralanma Olgusu
Talat Cem OVALIOĞLU1, Ayşegül ÖZDEMİR OVALIOĞLU2, Cumhur KILINÇER3, Cavidan ARAR4, Mustafa Kemal HAMAMCIOĞLU5, Osman ŞİMŞEK6
1 Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 Başakşehir Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3,5,6 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
4 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Özet

Penetran orbitokranyal yaralanmalarda; direkt nöral doku hasarı, dural yaralanma ve likör fistülü, enfeksiyon, gerek travma anında, gerekse yabancı cismin çıkarılması sonrasında gelişen kanamalar, iskemik olaylar ve serebral ödeme bağlı intrakranyal basınç artışı muhtemel sorunlardır. İlerleyen mikrocerrahi teknikler, nöroanestezi ve yoğun bakım uygulamaları kafa travmalarında sekonder yaralanmalara ait ölümleri belirgin şekilde azaltmıştır. Bununla birlikte, yaralanmanın şiddeti ve özellikleri bazen yaşam kurtarıcı bir cerrahiyi olanaksız kılabilir. Bu yazıda ölümcül bir orbitokranyal yaralanma olgusu sunulmaktadır. Olgunun cerrahi yönetimi son derece zordur ve yaşam şansı verecek bir girişimin mevcut olup olmadığı belli değildir. Bu tür olgularda genel prensiplerin ve yerleşmiş kabullerin ötesine geçen ve olgunun bireysel özelliklerini gözeten yaklaşımlar getirmek gerekebilir.