Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 1
Periferik Sinir Yaralanmalarında Geç Dönem Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
Ali Kıvanç TOPUZ, Ahmet EROĞLU, Cem ATABEY, Selçuk GÖÇMEN, Murat KUTLAY, Mehmet Nusret DEMİRCAN
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye

Özet

AMAÇ: Bu retrospektif çalışmada, kliniğimizde 5 yılı kapsayan süre zarfında 25 periferik sinir yaralanmalı hastada uyguladığımız geç dönem cerrahi tedavi ve sonuçları sunulmaktadır.

YÖNTEM ve GEREÇ: Ocak 2004 – Şubat 2009 tarihleri arasında kliniğimize başvuran hastalardan çalışmaya; travma sonrası 6 ay- 3 yıl arasında süre geçmiş ve daha önce opere edilmemiş olanlar dahil edildi. Tüm hastalara preoperatif ve postoperatif elektromiyografi (EMG) çalışması ve motor güç derecelendirmesi yapıldı. Olguların tümüne cerrahi tedavi uygulanarak, kas biopsisi alındı. Olgular ameliyat sonrası 1, 6, 12. ayda kontrole çağrıldı.

BULGULAR: Hastaların ortalama başvuru süreleri 10 aydı. Olgularımızın 23'ü erkek, 2'si bayan ve yaş ortalaması 26.6 yıldı. Etiyolojide en sık neden 12 (%48) olguyla kesici alet yaralanmaları olup, 8 (%32)' i siyatik sinir ve 8 (%32)'i peroneal sinir en sık yaralanan sinirlerdi. Cerrahi tedavi olarak; sinir grefti ile interfasiküler anastomoz 3 (%12), fasiküler tamir 6 (%24), eksternal nöroliz ve dekompresyon 12 (%48), epinörotomi + internal nöroliz 4 (%16) olguya yapıldı. Cerrahi sonrası fasiküler tamir yapılan hastalarda, EMG sonuçlarının ve motor fonksiyonlardaki düzelmenin en iyi olduğu saptandı.

SONUÇ: Cerrahi teknik kurallara uyulması durumunda sinir lezyonlarında geç dönemde olsa cerrahi tedaviyi önermekteyiz.