Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 2
Meningiom Sınıflaması ve Histopatolojik Özellikleri
Figen SÖYLEMEZOĞLU
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

Özet

Meningiomlar beyin ve spinal kordun meningeal örtülerinden köken alan, erişkinlerde en sık görülen intrakraniyal tümörlerdir. Genellikle yavaş büyüyen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) grade I tümörler olmalarına karşın, şeffaf hücreli, kordoid, papiller ve rabdoid nadir histolojik varyantları yanı sıra, beyin invazyonu gösteren (DSÖ grade II), atipik (DSÖ grade II) ve anaplastik (DSÖ grade III) alt tiplerinin daha agresif bir kliniğe sahip oldukları bilinmektedir. Bu derlemede meningiomların histopatolojik özellikleri ve derecelendirilme esasları, ayırıcı tanıları ve immünhistokimyasal özellikleri ile birlikte özetlenmiştir.